Условия

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и разпоредбите, описани в Споразумението, относно вашето използване на Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуерът относно вашето използване на Уебсайта и замества всички предишни или едновременни споразумения, изявления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да променяме Споразумението от време на време по наше преценка, без конкретно уведомление за вас. Най-новото споразумение ще бъде публикувано на Уебсайта и вие трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. С вашето продължаващо използване на Уебсайта и/или Услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и разпореди, съдържащи се в Споразумението, в сила в дадения момент. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за физически лица, които могат да сключват юридически обвързващи договори по приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18) години. Ако сте под осемнадесет (18) години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на подходящите форми за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на уебсайта, могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите от трети лица на такива артикули. Програмният продукт не представлява или не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че Програмният продукт не носи отговорност или не е отговорен по никакъв начин за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всяка споразумение с продавача, дистрибутора и потребителите на крайния продукт. Разбирате и се съгласявате, че Програмният продукт няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна за всяко искане, свързано с някой от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

КОНТЕСТИ

От време на време, TheSoftware предлага рекламни награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите точна и вярна информация във връзка със съответната форма за регистрация за конкурса и се съгласите с Официалните правила за конкурса, които се отнасят за всеки конкурс, можете да се включите и имате шанс да спечелите рекламните награди, предлагани във всеки конкурс. За да се включите в конкурсите, показани на уебсайта, трябва първо напълно да попълните съответната форма за вход. Съгласявате се да предоставите точни, вярни, актуални и пълни данни за регистрация за конкурса. TheSoftware има правото да отхвърли всякакви данни за регистрация, при които се определи, само и единствено по преценка на TheSoftware, че: (i) нарушавате част от Споразумението; и/или (ii) данните за регистрация за конкурса, които предоставихте, са непълни, измамнически, повтарящи се или друго неприемливи. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационните данни, само по преценка на TheSoftware.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗ

Като потребител на Уебсайта, вие получавате неизключително, непрехвърляемо, оттеглимо и ограничено разрешение да достъпвате и използвате Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Software може да прекрати това разрешение по всяко време по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за вашите лични, неособенни цели. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и / или Услугите не може да бъде възпроизвеждана по никакъв начин или да се въвежда в информационна система за възстановяване, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, емилирате, клонирате, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, демонтирате, обратно инженерствате или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Съставанията и / или Услугите или някаква част от тях. Software запазва каквито и да е права, които не са ясно предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или опитате да се намесите с правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумна или неразмерно голяма натовареност върху инфраструктурата на Software. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и / или Услугите не е прехвърлимо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиките, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото конвертиране, софтуерът, услугите и всички други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, интелектуална собственост) права. Забранено е копирането, разпространението, публикуването или продажбата от Ваша страна на някаква част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматизирани средства или някаква друга форма на скрапинг или извличане на данни, с цел създаването или компилирането на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware e забранено. Вие не придобивате собственически права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или друг материал, разглеждан на или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от някакво право върху съответната информация и/или материал. Името и логото на TheSoftware и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, външно появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им притежатели. Забранено е използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния притежател.

ЗАБРАНЕТО Е ХИПЕРЛИНКВАНЕТО КЪМ УЕБСАЙТА, СЪВМЕСТНОТО БРЕНДИРАНЕ, „ФРЕЙМВАНЕ“ И/ИЛИ СПРАВКА КЪМ УЕБСАЙТА

Само с изричното разрешение на TheSoftware може да се направи хиперлинк към Уебсайта, или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандинг или авторски материали), за никаква причина, към техния уебсайт или място в интернет. Освен това, „фреймването“ на Уебсайта и/или спрямо униформения ресурсен указател (”URL”) на Уебсайта в никакви комерсиални или некомерсиални медии без предварително, ясно и писмено съгласие от страна на TheSoftware е стриктно забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на всяко такова съдържание или дейност. Вие се съгласявате, че ще носите отговорност за всякакви щети, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И ПРОМЯНА

Запазваме си правото по наш отличен преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ДИСКЛЕЙМЪР ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. Software не прави гаранция, че такива изтегляния са без компрометиращи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и троянски коне.

НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да освободите TheSoftware, всеки един от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки един от техните членове, директори, служители, агенти, сподружници и/или други партньори, отговорни за каквато и да е искане, разноски (включително разумни адвокатски такси), щети, съдебни производства, разходи, и/или съдебни решения, по причина или поради следните обстоятелства: (а) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или участието в някакъв конкурс; (б) вашето нарушаване на Споразумението; и/или (в) нарушаването от ваша страна на правата на други лица и/или юридически субекти. Разпоредбите на този абзац са за полза на TheSoftware, всеки един от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки един от техните директори, служители, членове, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки един от тези лица и субекти имат правото да утвърждава и изисква директно тези разпоредби от вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки и/или да ви насочва към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само тези, притежавани и управлявани от доставчици на услуги от трета страна. Поради факта, че софтуерът няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, Вие тук признавате и се съгласявате, че софтуерът не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това, софтуерът не подкрепя и не носи отговорност или задължение за каквито и да било условия, политики за поверителност, съдържание, реклама, услуги, продукти и/или други материали на такива уебсайтове или ресурси на трети страни, или за вреди и/или загуби, възникнали вследствие на тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистриращи данни и/или материали, които изпращате чрез Уебсайта или във връзка с него, подлежат на нашата Политика за поверителност. Запазваме правото да използваме всичка информация относно вашето използване на Уебсайта и всякаква друга лично идентифицируема информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля натиснете ТУК.

Всякакво опитване от каквато и да е физическа или юридическа лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, да причини вреда, унищожение, намеса, вандализъм или каквото и да е друго намерение да се намеси в работата на уебсайта, се смята за нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще насочи всички възможни средства за защита на правата си срещу всяко нарушаващо лице или юридическо лице възможно най-пълно според разрешените от закона и справедливостта.