Terma

SKOP DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal antara anda dan The Software berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman sebelum ini atau serentak berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh mengubahsuai Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu menyemak halaman ini secara berkala bagi mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman Web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada individu yang boleh membuat kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan tersebut.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh atau mencuba memperoleh produk dan/atau perkhidmatan tertentu dari Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh pengilang atau pengedarnya pihak ketiga. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai produk-produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab sama sekali atas ketidakmampuan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau atas sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar, dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan berkaitan dengan produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, PerisianMenawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan memberikan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkaitan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Pertandingan yang berkaitan dengan setiap Pertandingan, anda berpeluang untuk memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda harus mengisi borang pendaftaran yang berkaitan dengan lengkap. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa dan lengkap. PerisianMemiliki hak untuk menolak mana-mana Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara yang tunggal dan eksklusif Perisian, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan adalah tidak lengkap, palsu, salinan atau tidak boleh diterima. Perisian boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN DIBERIKAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh ditarik balik, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan-bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh mengakhiri lesen ini pada bila-bila masa atas apa-apa sebab. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri tanpa komersial. Tiada bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh diterbitkan dalam apa-apa bentuk atau diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem pengambilan maklumat elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, mendua, menyewa, menyewa beli, mengubah suai, menyahsulam, menerbalikkan kejuruteraan atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya. Perisian ini mengekalkan apa-apa hak yang tidak diberikan secara nyata dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kelancaran kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil tindakan yang memberi beban yang tidak munasabah atau terlalu besar kepada infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahmilik.

HAK MILIK EKSKLUSIF

Kandungan, pengorganisasian, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak eksklusif lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada harta intelek). Penggandaan semula, penyebaran semula, penerbitan atau penjualan sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Pengambilan sistemik bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan melalui cara automatik atau sebarang bentuk pengupasan atau ekstraksi data dengan tujuan untuk membuat atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyerahan maklumat atau bahan di Laman Web, atau dengan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak bermaksud mengecualikan sebarang hak di dalam atau kepada maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama TheSoftware dan logo, dan semua grafik, ikon, dan nama perkhidmatan yang berkaitan adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau dengan melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkaitan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINKING KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” DAN/ATAU RUJUKAN KE LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan izin secara jelas daripada TheSoftware, tiada sesiapa dibenarkan membuat pautan ke Laman Web, atau sebahagian daripadanya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, tanda dagangan, jenama atau bahan yang dilindungi hak cipta), ke laman web atau tempat web mereka untuk apa jua alasan. Selanjutnya, “framing” Laman Web dan/atau merujuk kepada Uniform Resource Locator (URL) Laman Web dalam apa jua media yang bersifat komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TheSoftware adalah dilarang dengan ketat. Anda secara khusus bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, seperti yang berkenaan, sebarang kandungan atau aktiviti tersebut. Dengan ini anda mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab bagi sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENYELESAIAN

Kami berhak, atas kebijaksanaan kami sendiri, untuk menyunting dan/atau menghapus sebarang dokumen, maklumat, atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KESAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web ini atas risiko sendiri. TheSoftware tidak memberikan jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTIAN

Anda bersetuju untuk menggantirugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap induk syarikat, anak syarikat, dan rakan kongsi masing-masing, pegawai-pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi bersama-dagang dan/atau rakan kongsi lain, tidak bertanggungjawab dari dan terhadap sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman apa-apa sekalipun, yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan anda dalam mana-mana Peraduan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan-peruntukan perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap induk syarikat, anak syarikat dan/atau rakan kongsi masing-masing, dan setiap pegawai-pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini mempunyai hak untuk menegakkan dan melaksanakan peruntukan-peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web Internet lain dan/atau merujuk anda kepada sumber-sumber lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut, dengan ini anda mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, TheSoftware tidak menyokong, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain yang ada di atau boleh didapati dari laman web pihak ketiga atau sumber-sumber tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI / MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Tapak Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan / atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Tapak Web, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan Tapak Web anda, dan apa-apa maklumat peribadi yang lain yang anda berikan, mengikut terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila klik di sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan atau bukan pelanggan TheSoftware, untuk merosakkan, memusnahkan, mengganggu, atau merosakkan operasi Laman Web adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan giat mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya menurut apa jua cara yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.