Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website gepresenteerde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die direct worden verstrekt door fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware verklaart of garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor een geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via Wedstrijden aan. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kun je kans maken om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om deel te nemen aan de Wedstrijden op de Website, dien je eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Je stemt ermee in om ware, accurate, actuele en volledige Gegevens voor Wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om enige Gegevens voor Wedstrijdregistratie af te wijzen waarbij wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) je in strijd bent met een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de Gegevens voor Wedstrijdregistratie die je hebt verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde de criteria voor de registratiegegevens wijzigen, naar eigen goeddunken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijg je een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. Je mag de Website en inhoud op één computer gebruiken voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in elk informatieterugvindingssysteem, elektronisch of mechanisch. Je mag de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, aanpassen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. Je mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen te interfereren met het juiste functioneren van de Website. Je mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van TheSoftware. Je recht om de Website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, services en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Services zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Services is strikt verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Services door middel van geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensonttrekking om een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verkrijgt geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, services of andere materialen die worden bekeken op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Services. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door middel van de Services, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De TheSoftware-naam en logo, en alle bijbehorende graphics, iconen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website verschijnen of door middel van de Services zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door TheSoftware, mag niemand de Website hyperlinken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknaam of auteursrechtelijk materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ten strengste verboden om de Website te ‘framen’ en/of de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te refereren in commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee gepaard gaat.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADEDOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van schadelijke computercode, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

VERGOEDING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en partners, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-merkhouders en/of andere partners te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en/of uitspraken, die dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Content en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of partners, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen onmiddellijk namens zichzelf te handhaven en af te dwingen tegen u.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

De Website kan links bevatten naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot die welke eigendom zijn van en beheerd worden door Derde Partij Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Verder keurt TheSoftware geen enkele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen goed, en is het niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, bij of beschikbaar vanuit dergelijke websites of bronnen van derde partijen, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, Registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of ermee associeert, vallen onder ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klikt u hier.

Het is een overtreding van het straf- en burgerlijk recht als een persoon, al dan niet klant van TheSoftware, probeert schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins interfereert met de werking van de website. TheSoftware zal alle mogelijke juridische en billijke maatregelen nemen tegen de betreffende persoon of entiteit, in overeenstemming met de geldende wetgeving.