Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie w odniesieniu do korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje lub/zrozumienie dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, i powinieneś przeczytać Umowę przed korzystaniem z Witryny. Korzystając nadal z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w tym czasie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w celu aktualizacji lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby, które mają mniej niż osiemnaście (18) lat. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie i/lub dostęp do Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupowych, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi z witryny internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na witrynie mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów zewnątrznych dostawców tych przedmiotów. TheSoftware nie oświadcza ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne ani kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług z witryny ani za jakiekolwiek spory związane ze sprzedawcą produktu, dystrybutorem i użytkownikami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej z tytułu jakiegokolwiek roszczenia związane z oferowanymi na witrynie produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje nagrody promocyjne oraz inne nagrody poprzez konkursy. Poprzez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym do konkursu oraz zaakceptowanie Oficjalnych Zasad Konkursu dotyczących każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu nagród promocyjnych oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, najpierw musisz wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zobowiązujesz się do dostarczania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych rejestracyjnych konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek dane rejestracji konkursu, jeżeli stwierdza się, że: (i) naruszasz którykolwiek z postanowień umowy; i/lub (ii) dane rejestracji konkursu, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym czasie, według swojego wyłącznego uznania, zmienić kryteria danych rejestracyjnych.

LICENCJA PRZYZNANIA

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz używać Witryny i Zawartości na jednym komputerze na własne indywidualne, niekomercyjne użytkowanie. Żadna część Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie lub włączana do jakiejkolwiek elektronicznej lub mechanicznej systemu odzyskiwania informacji. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozbrajać, odwracać inżynierii lub przekazywać Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa nie wyraźnie przyznane w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, aby zakłócać lub próbować zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Witryny. Nie możesz podejmować działań, które narzucają niewspółmierny lub w stosunku do Wdrożenia oprogramowania obciążenie na infrastrukturę. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość, organizacja, grafika, projektowanie, kompilacja, przenoszenie magnetyczne, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, ale nie tylko, własność intelektualna). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub innej formy skrawania lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiejkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z jakiejkolwiek znaki towarowej bez pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

ZABRONIONE JEST TWORZENIE HYPERLINKÓW DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁMARKOWANIA, „FRAME’OWANIA” I/LUB ODSYŁANIA DO STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że TheSoftware wyraźnie wyrazi zgodę, nikt nie może tworzyć hyperlinków do Strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie tylko, logotypów, znaków towarowych, marki lub materiałów chronionych prawami autorskimi) na własną stronę internetową lub miejsce w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto, „frame’owanie” Strony internetowej i/lub odwoływanie się do jednolitego lokalizatora zasobów („URL”) Strony internetowej w jakimkolwiek mediach komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania, w stosownym przypadku, takiej treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że jesteś odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SZKODY WYNIKŁEJ Z POBRANIA

Goście pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. TheSoftware nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym, ale nie ograniczając się do, wirusów i robaków.

OCHRONA PRZED WYPADKIEM

Zgadzasz się, że zobowiązujesz się do odszkodowania i zabezpieczenia TheSoftware, ich rodziców, spółek zależnych i powiązanych, a także każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarketerów i/lub innych partnerów, bez jakichkolwiek żądań i/lub wyroków, kosztów, roszczeń, kosztów, roszczeń i/lub orzeczeń, które są dokonywane przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikają z: (a) korzystania przez Ciebie z Witryny, Usług, Treści i/lub udziału w dowolnym Konkursie; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego ustępu mają na celu ochronę TheSoftware, ich rodziców, spółek zależnych i/lub powiązanych, a także każdego z ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub prawników. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio wobec Ciebie we własnym imieniu.

STRONY INNEJ FIRMY

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i/lub przekierowywać Cię do innych zasobów internetowych, w tym, lecz nie tylko do tych, które są własnością i obsługiwane przez Dostawców Stron Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z witryną, podlegają naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z witryny oraz wszelkich innych danych osobowych, które podajesz, zgodnie z warunkami naszej polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności, kliknij Tutaj.

Jakiekolwiek próby przez jednostki, niezależnie od tego czy są klientami TheSoftware, by uszkodzić, zniszczyć, manipulować, dewastować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać działanie Witryny, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego. TheSoftware będzie bezwzględnie ścigać każdą osobę lub podmiot, który dopuści się takiego naruszenia, w największym możliwym zakresie zgodnie z prawem i sprawiedliwością.