Podmienky

ROZSAH A UPRAVY ZMLUVY

Súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Zmluva predstavuje celkovú a jedinú zmluvu medzi vami a Softvér súvisiacu s vášho používania Webovej stránky a nadobudá platnosť nad všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme čas od času upravovať Zmluvu vo vlastnom uvážení bez konkrétneho upozornenia vám. Posledná Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste si ju prečítať pred používaním Webovej stránky. Vašim pokračovaným používaním Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky uvedené v Zmluve účinné v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu vstúpiť do právne záväzných zmlúv podľa platného práva. Webová stránka a služby nie sú určené pre použitie osobami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby predajcov

Vyplnením príslušných objednávacích formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby z webovej stránky. Produkty a/alebo služby zobrazené na webovej stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán poskytovateľov. TheSoftware nezastupuje a nezaručuje, že popisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný akýmkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby z webovej stránky alebo za akékoľvek spory s predávajúcim produktoch, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi. Rozumiete a súhlasíte, že TheSoftware nebude zodpovedný voči vám alebo akýmkoľvek treťou stranou za akékoľvek žiadosti v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SÚŤAŽE

Čas od času TheSoftware ponúka promočné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytovaním pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným formulárom na registráciu do súťaže a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže, ktoré sa vzťahujú na každú súťaž, môžete vstúpiť a môžete mať šancu vyhrať promočné ceny ponúkané každou súťažou. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najprv úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, súčasných a úplných údajov o registrácii súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii na súťaže, ak sa zistí, že: (i) ste porušili akúkoľvek časť dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá pre registráciu údajov kedykoľvek zmeniť, podľa vlastného uváženia.

LICENČNÁ ZMLUVA

Ako používateľ Webových stránok dostávate neexkluzívne, neprehnateľné a obmedzené práva na prístup a používanie Webových stránok, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. Software môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webové stránky a obsah môžete používať na jednom počítači len pre vlastnú osobnú, nekomerčnú potrebu. Ľubovoľná časť Webových stránok, obsahu, súťaží a/alebo služieb nemôže byť reprodukovaná žiadnym spôsobom ani zahrnutá do žiadneho systému na získavanie informácií, elektronického alebo mechanického. Nemôžete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, upravovať, dekompilovať, demontovať, inžinierstvo, inžinierstvo opačnej konštrukcie alebo preniesť Webové stránky, obsah, súťaže a/alebo služby alebo ich akúkoľvek časť. Software si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udeľované v rámci Dohody. Nemejte zariadenie, softvér ani rutinu, ktorá by mohla rušiť alebo sa pokúšala rušiť správne fungovanie Webových stránok. Nemejte žiadnu akciu, ktorá by vytvárala neprimerane veľkú záťaž na infraštruktúru Softwaru. Právo používať Webové stránky, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné záležitosti týkajúce sa Webových stránok, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale neobmedzené na, práv duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, distribúcia, zverejňovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové načítavanie materiálu zo Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného formy scrapingu alebo extrakcie údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo prostredníctvom Webových stránok, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálov na Webových stránkach alebo prostredníctvom Služieb spoločnosťou TheSoftware nezakladá zrieknutie sa akéhokoľvek práva na tieto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware, ako aj všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a obchodné názvy, sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na Webových stránkach alebo prostredníctvom Služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akejkoľvek ochrannej známky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Ak nebude výslovne súhlas TheSoftware-u, nikto nesmie zriadiť hyperlink na Webovú stránku alebo jej časti (vrátane logotypov, ochranných známok, značiek alebo autorského materiálu) na webovej stránke alebo v zdroji vo webovej podobe z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je prísne zakázané ”kadrováť” Webovú stránku a/alebo referencovať Uniform Resource Locator (”URL”) Webovej stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných mediách bez predchádzajúceho písomného súhlasu TheSoftware-u. Súhlasíte, že budete v spolupráci so Webovou stránkou odstrániť alebo zastaviť akúkoľvek takúto obsah alebo aktivity. Týmto uznávate, že nesiete zodpovednosť za akékoľvek a všetky s tým súvisiace škody.

UPRAVUJEME, VYMAZÁVAME A MODIFIKUJEME

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upraviť a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazený na webovej stránke.

POUČENIE O ŠKODE SPÔSOBENE STIAHNUTÍM

Návštevníci stiahnutím informácií zo stránky to robia na vlastné riziko. Softvér nezaručuje, že tieto súbory sú voľné od poškodených počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené na vírusy a červy.

ODŠKODNOPODJETJE

Súhlasíte s tým, že budete platiť náhradu škody a budete zabezpečovať TheSoftware, každému z ich matiek, dceřiným spoločnostiam a pobočkám, ako aj jednotlivým členom, zamestnancom, riaditeľom, zástupcom, skupinám spolupráce a/alebo ďalším partnerom, ako aj tým, ktorí šíria partnerské značky, ponechávať neporušenými všetky žaloby, náklady (vrátane rozumnej odmeny pre advokátov), škody, súdy, nároky a/alebo rozsudky ktorýkoľvek tretej strany, ktoré vzniknú v dôsledku či v súvislosti s: (a) vaším používaním webových stránok, služieb, obsahu a/alebo účasti v akýchkoľvek súťažiach; (b) porušením dohody zo svojej strany a/alebo (c) porušením práv iného jednotlivca a/alebo právnickej osoby. Ustanovenia tohto odseku majú pre TheSoftware, každého z ich matiek, dcériných spoločností a/alebo pobočiek, ako aj pre jednotlivých pracovníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo advokátov prospešný charakter. Každý z týchto jednotlivcov a osôb bude mať právo tieto ustanovenia na svoju vlastnú žiadosť uplatniť a presadiť voči vám priamo.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Táto webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové webové stránky a/alebo odkazovať na nevrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré vlastnia a prevádzkujú poskytovatelia tretej strany. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto sa vyjadrujete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Ďalej TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný ani zodpovedný za akékoľvek podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo ďalšie materiály na takýchto webových stránkach tretích strán alebo zdrojoch, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z týchto webových stránok alebo zdrojov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré poskytnete prostredníctvom alebo v súvislosti s webovou stránkou, podliehajú našej zásadám ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a všetky ostatné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade so zásadami ochrany súkromia. Ak chcete zobraziť naše zásady ochrany súkromia, prosím kliknite tu.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či už je zákazníkom spoločnosti TheSoftware alebo nie, o poškodenie, zničenie, manipuláciu, vandalizáciu a/alebo iný zásah do prevádzky webovej stránky je porušením trestného a občianskeho práva a spoločnosť TheSoftware bude dôsledne postupovať voči každému prejavu takéhoto správania zo strany jednotlivca alebo subjektu, v plnom rozsahu povolenom zákonom a spravodlivosťou.